สรุป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 8
คณิตศาสตร์ 0 0 0 10
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 11
สังคมศึกษา 1 0 1 8
ศิลปะ 0 0 0 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 1
ภาษาต่างประเทศ 0 1 4 11
การงานอาชีพ 0 0 1 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 0 0 2
รวม 4 2 7 61