โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ ครูชำนาญการ บูรณาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์ ครู บูรณาการ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมใจ วาพัดไทย ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมแนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงดี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย