โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางอารีรัก ผมน้อย ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรัชดา บุราคร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ ดีเพิ่ม ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางเกษมณี ศรสระน้อย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายชาญณรงค์ มุมทอง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายราช รัตนจิโรจน์ ครู สังคมศึกษา
นายสมศักดิ์ โพธิ์แสน ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางสาวชญาภา วรรณศรี ครู ภาษาไทย
นางสาวชญาภา วรรณศรี ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาววิภาดา จำปาทอง ครู การงานอาชีพ
นายชัยกฤต บุญธนาสิริ ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวจิราพร ฉัตรเกาะ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วละมุล ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวนางสาวสุทัศนีย์ บุญรัก ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองดี ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจุรีพร บุญสุข ครู ภาษาต่างประเทศ
นางวริษฐา นิ้วทอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอรชา หงษ์เพชร์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางอภิญญา ชูวา ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางจิรมน รักความดี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางน้ำฝน บุญมาก ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายศุภชัย บุติมาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวสร้อยสุวรรณ สมฤทธิ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางชนิตา แสนศรี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวฐาปณี สีหะวงษ์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายปิยณัฐ ทรีศรี ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธงชัย แผ่พันธ์โชคอนันต์ ครู ศิลปะ
นางสายลม โพธิโชติ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวบุญทวี โองอินทร์ ครู ภาษาไทย
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวจันทร์เพ็ญ. แสงดี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายทวีศักดิ์ แสนศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวทวินันท์ สุขเลิศ ครู ภาษาไทย
นายบัญชา ภาวสิทธิ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกัลยา สุระคนธ์ ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางรุ่งทิวา ผลเกิด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสิริกร วังสันต์ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นางจันทร์เพ็ญ ตอนสุข ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวันวิสา บุญวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายธงชัย บุญวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสำรอง สันทาลุนัย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศิริลักษณ์ พลวัน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์ ครู คณิตศาสตร์
นางสมใจ วาพัดไทย ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายนพพร นามสว่าง ครู การงานอาชีพ
นางสาววาธินี สืบเสาร์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวสวาท ทองละเอียด ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธวัชชัย อุตตะ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางสาววัชรา ขันธะพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตนาวดี สมศรี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี ครู คณิตศาสตร์
นางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์ ครู คณิตศาสตร์
นางธัญพร คงมั่น ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายกรวีย์ คงตน พนักงานราชการ ศิลปะ
นายบุญทัน ชัยงาม ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายสหัฏฐรัฐ มะลิซ้อน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ