สรุป โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 1
คณิตศาสตร์ 0 1 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 1 5
สังคมศึกษา 0 0 0 1
ศิลปะ 1 0 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 1
รวม 2 2 1 18