โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง ครู ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศิวพร หวังทางมี ครู กิจกรรมนักเรียน วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย