โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายณัฐพล สุริโย ครู สังคมศึกษา
นางอรสุรางศ์ อินทร์ปรุง ครู ภาษาต่างประเทศ
นายวิฑูรย์ ทองงาม ครู การงานอาชีพ
นางสาวบัวจุมแสน ตนตรง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศรีสุดา เวือนประโคน ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง ครู ศิลปะ
นางสาวศิริรัตน์ นิลกาเพชร ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวเจนจิรา เฉลียวฉลาด ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชญานี โพนสัย ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางสาวธัญสุดา อินทร์งาม พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวรพจน์ สินศิริ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพิฆเนตร สุคันธี พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวศิวพร หวังทางมี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิวพร หวังทางมี ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒน์ คำเสียง พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางน้ำผึ้ง สิงห์เสน ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวทิพย์พาพรรณ เงินถม ครูอัตราจ้าง ศิลปะ