สรุป โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 6
สังคมศึกษา 0 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 3
ภาษาต่างประเทศ 1 0 0 1
การงานอาชีพ 0 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 5
รวม 2 1 27