โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาด ครู ภาษาไทย
นางนันท์นิศากันต์ นันทสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ ครู สังคมศึกษา
นางสรัลดา พรจินดาสกุล ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสรัลดา พรจินดาสกุล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศศิการณ์ โฮจีน พนักงานราชการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวอำพรรัตน์ ทิพย์สมบัติ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายวีระ กองแก้ว ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวศศิการณ์ โฮจีน พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศศิการณ์ โฮจีน พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวศศิการณ์ โฮจีน พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม ครู ภาษาต่างประเทศ
นายวีระ กองแก้ว ครู คณิตศาสตร์
นางสาวอำพรรัตน์ ทิพย์สมบัติ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวจุฑามาศ บำรุงจิตต์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจุฑามาศ บำรุงจิตต์ ครู การงานอาชีพ
นางสาวจุฑามาศ บำรุงจิตต์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวจุฑามาศ บำรุงจิตต์ ครู ศิลปะ
นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาด ครู ศิลปะ
นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาด ครู สังคมศึกษา
นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาด ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ ครู ภาษาไทย
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ ครู ศิลปะ
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ ครู การงานอาชีพ
นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาด ครู การงานอาชีพ
นายเจษฎาพร พลหาญ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน