โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสรัลดา พรจินดาสกุล ครูชำนาญการ บูรณาการ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม ครู ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น