สรุป โรงเรียนท่าสว่างวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 1 1 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 4
สังคมศึกษา 0 0 0 1
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 1
รวม 1 2 1 15