โรงเรียนท่าสว่างวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางรัชนี นพพิบูลย์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางเพขรรุ่ง สกาวสกุลศิริ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสดมภ์ ทอนโพธิ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชยานันต์ สงวนศรี พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายอวยขัย สมเสมอ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสมใจ ฉิมกูล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายนรินทร์ ผิวทอง ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาวนัทธมน วัฒนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางกนกวรรณ ฉิมงาม พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุนิษา สัตบุตร ครู คณิตศาสตร์
นางสาวพรฉวี หมื่นมี ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางนิภาพร บั๊คตัน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนัทธมน วัฒนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชยานันท์ สงวนศรี ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน