โรงเรียนท่าสว่างวิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายชยานันต์ สงวนศรี พนักงานราชการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น