สรุป โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 1
คณิตศาสตร์ 0 0 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 1
สังคมศึกษา 0 0 0 1
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0
การงานอาชีพ 1 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 0
รวม 2 3 7