โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายมานพ เสร็จพร้ม ครูชำนาญการ กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราบ เนื้อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น