สรุป โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 2 1 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 0 6
สังคมศึกษา 1 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 1
ภาษาต่างประเทศ 0 1 1 3
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 3 7 2 19