โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวจุฬา สุภิมารส ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุกัญญา ทองกลาง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกวิทย์ ชัยทัพ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น