โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายณัฐภาคย์ บำรุง ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นางพรทิพย์ พุทธานุ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายธนกร แก้วพินึก ครู สังคมศึกษา
นางจิตรา สุขคุ้ม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพัชรินทร์ คงยืน ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายโกวิทย์ ชัยทัพ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวรัตนา หวังสุขดี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุรีรัตน์ ฉัตรทอง ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจุฬา สุภิมารส ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสุกัญญา ทองกลาง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายมานพ หอมจันทร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอำพา อ่องพิมาย พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุพรรษา ยาจิตร ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิรมล ทองปน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิละ สมเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพิสิทธิ์ ศรีโคตร ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาวตันหยง พงษ์สุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
นางปาลี พงษ์​ศักดิ์​ดี ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายวุฒินันต์ ขวัญนุ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์