สรุป โรงเรียนพญารามวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 2 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 0 2
สังคมศึกษา 0 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 1
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 1 1 2 17