โรงเรียนพญารามวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายชูเกียรติ เพิ่มพร ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจินตนา สว่างภพ ครู สังคมศึกษา
นายพรส สดับสาร ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาววิยะดา ขอนดู่ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิจฉรา นพเก้า ครู คณิตศาสตร์
นางสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววราภรณ์ ศรีพรหม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอรทัย ยืนยง ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นายศุภฤกษ์ ชมชื่นดี พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นายศุภกร กองทุน ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกิตติกร ยืนยง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางละออ กระแสโสม ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายเรืองเดช ก่อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธนพล ยิ่งมีมา ครูอัตราจ้าง ศิลปะ
นายชุมพร เพ่งเล็งดี ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน์ ครู สังคมศึกษา
นายณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน