โรงเรียนพญารามวิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย