สรุป โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 7
คณิตศาสตร์ 1 4 0 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 1 10
สังคมศึกษา 1 0 1 9
ศิลปะ 1 1 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 4
ภาษาต่างประเทศ 1 0 0 11
การงานอาชีพ 0 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 4 11 2 53