โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด ครู สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวนัย นนธิจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาวดี สุขชีพ ครู คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น