โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายโสภณ งามเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจันจิรา คูเมือง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรือง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวรรณี พลสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวประคอง พันธ์โนลา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวณภัทร มณีล้ำ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวพุดตาล สมศรี ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางชญานันท์ สันตะโภค ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางประไพ เพียรมี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวหอมหวล บุญโต ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวสุพัตรา สมพันธ์ ครู ภาษาไทย
นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางน้ำข้าว เสนคราม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางบุญนิศา สุปิงคลัด ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวผ่องพรรณ อุปถัมภ์ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ ครู สังคมศึกษา
นางเฉลิมขวัญ บุญชู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายยศไกร เธียรประมุข ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวสิริวิภา จันทรศรี ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวธัชมาศ ควรดี ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางวรรณกร พณพจณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางพันธิภา ผดุงกิจ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางธัญรดี สังข์ขาวกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเสาวภา มาลัยหอม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุมาลี ทางดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอนุสรา คำแก้ว ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุนันทา ตะลุตะกำ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด ครู สังคมศึกษา
นางพรภัทร สุขสงวน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายสนธิ แสงชมภู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสายฝน ทองสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายมานะ นุประโคน ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายณรงค์เดช ชุมสงคราม ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวจุติรัตน์ ศรีเมือง ครู ศิลปะ
นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางบุปผา ศรีตัมภวา ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางเขมจิรา ทองดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวศุภินันท์ คำปุย พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นางอาภรณ์ สิงห์คำ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวสุภาวดี สุขชีพ ครู คณิตศาสตร์
นายสนธิ แสงขมภู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางแม้นมาศ อัครกตัญู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายEmmanuel Kpwai Atei ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายนิรุต ฉิมเพชร ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกิติภัฏ บุญหวาน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายจันทร์ ธุนาสูรย์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวมณีกานต์ ภุชงค์ ครู ศิลปะ