สรุป โรงเรียนนาดีวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 3 0 4
คณิตศาสตร์ 1 0 1 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 1 8
สังคมศึกษา 0 0 0 3
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 3
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 3
การงานอาชีพ 0 1 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 7 3 28