โรงเรียนนาดีวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวนภารัตน์ วรางกูร ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจุรีพร ดียิ่ง ครู สังคมศึกษา
นางฉวีสุข เสร็จพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจีรา ศรีไทย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธนภัทร เปรียบนาน ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาวเกศินี จงยาว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพิชญา หาสุข ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณัฐธยาน์ สังข์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชาติชาย ทองนำ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายวันชัย พิงภูงา ครู ภาษาไทย
นายอดิศร บุญล้ำ ครู สังคมศึกษา
นายถาวร หอมหวล ครู คณิตศาสตร์
นางพิมล ใจเย็น ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ ครู ภาษาไทย
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ ครู ภาษาไทย
นางสาวสุวิมล พิมพ์เก่า ครู ภาษาไทย
นางมะลิ พิทักษ์การ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรัตนา พรหมลิ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางอพิชญา พอกเพิ่มดี พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นายสาธิต ตินานพ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเดชณรงค์ ตะเคียนราม พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายยงยุทธ การชัญกาศ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุพิศ ตรองจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวสุกานดา ธราจารวัตร ครู คณิตศาสตร์
นายธนพงศ์ ประพานศรี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิเจษฐ รสสุคนธ์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวกษิษฐา จันทร์สิงห์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางดวงเดือน ชำนิจ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ