โรงเรียนนาดีวิทยา

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวนภารัตน์ วรางกูร ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวพิชญา หาสุข ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกนิษฐา จันทร์สิงห์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)