สรุป โรงเรียนสวายวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 4
คณิตศาสตร์ 0 3 0 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 8
สังคมศึกษา 0 0 0 5
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 4
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 0 2
รวม 1 5 29