โรงเรียนสวายวิทยาคาร

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางเจนจิรา พ่อค้า ครู บูรณาการ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย