โรงเรียนสวายวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวนภัสสร นิลหุต ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนฤมล หวังมั่น ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวีรวัฒน์ ยกดี ครู ภาษาไทย
นายภูเบศ นิราศภัย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรัศมี มีพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางพิมพ์พจี สุพิชญ์สิปปภาส ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางแสงเดือน ทองเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายธนาวุฒิ ใสกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวศินัดดา ศิลาลาย ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายศึกษา จุนเสริม ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางปิยาพัชร์ ยังมี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสุนิษา เหลือถนอม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสมบัติ ทวีฉลาด ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว ครู ภาษาไทย
นางสารภี สุลินมาบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวธัญวรัตม์ กล่อมจิต ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพาขวัญ สุมหิรัญ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางชุติมา ใจมั่น ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุล ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวนันทิยา ชุ่มชื่นดี ครู สังคมศึกษา
นางสาววราพร จิตร์เดียว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุภาวดี เขียวหวาน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอรนุช ดมหอม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนารีรัตน์ สุบินดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสิริกานต์ วายโศรก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววรรณพร นกทอง ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง ครู สังคมศึกษา
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางธนาวุฒิ ใสกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน