สรุป โรงเรียนสุรวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 14 0 15
คณิตศาสตร์ 1 26 1 28
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 36 1 44
สังคมศึกษา 6 3 0 16
ศิลปะ 0 0 0 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 8
ภาษาต่างประเทศ 0 6 1 28
การงานอาชีพ 1 3 0 11
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 0 4
รวม 14 91 3 159