โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาววริษฐา สมเจริญ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอุราภรณ์ บุญมั่น ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนัฐพล หงษ์พันธ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธรรศ์พงษ์ นานวล ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวศิริวัฒนา สุขเป็ง ครู ภาษาต่างประเทศ
นางวิไลจิตร ทางดี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครู คณิตศาสตร์
นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนงณภัส เงางาม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายไผ่ พรมเพชร ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายมนภัทร สุธรรม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอุรัจชา เตียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางปานชนก ขันอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอัค​รวัฒน์​ คีตภิรมย์​ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายกฤษฎากร แก่นดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอัษฎาพร ราชนู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางชริตา ภาวสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางรติมา จิตรแม้น ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวปิ่นมณี อมรกุลสวัสดิ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศศิวิมล พูนชัย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจีรวรรณ สุขสวัสดิ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางณิชชา กลมกลาง ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวนิตยา พยัคฆะ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสุภาพร ลอยทอง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางพิลาวัลย์ ปาเส ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางอรอุมา สำรวมจิตร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนภาพร พิศวง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสมควร ชัยเฉลียว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางพรเทพ เมินขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพรพิมล คงเจริญสุข ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนฤพนธ์ สายเสมา ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวเอมอร ดาศรี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางวิริญญา ดุมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางศุภกานต์ ใจมั่น ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวจีรภา ขาวดี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรินรดาภา สุวรรณเสวก ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางพานทอง ไกรทอง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายนิรันดร โลกาสา ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางผ่องศรี หงษ์สูง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวดวงพร สุขพร้อม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายครรชิต คงสำราญ ครู การงานอาชีพ
นางสาวณิชชา ผลเกิด ครู การงานอาชีพ
นางสาวชมทิพา กะภูทิน ครู การงานอาชีพ
นางณัฐชานันท์ มั่นหมาย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางอรอนงค์ เนตรถาวร พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายสาโรช มงคล ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางครองศรี นามพูน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวศิริขวัญ สืบมี ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางนางสาวิตรี ดีประดวง ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางธิดารัตน์ พรมดี ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางลักขณา คุณมาศ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายจารุวัฒน์ ภูนะยา ครู การงานอาชีพ
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางราตรี พลเยี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางศลิษา ศรีวิเศษ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางปาลิตา พันบุดดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางไตรสรณ์ สาลี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวรัติยา ชัยธนสกุล ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางผ่องใส บัวหุ่ง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายปรีชา ชนะชัย ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางกมลทิพย์ งามทวี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธีรเมธ งามทวี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัชนีกร เพียรดี ครู การงานอาชีพ
นายศิริชัย สายยศ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางยุวธิดา ลอยประโคน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกษมา ลาดสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ ครู ภาษาไทย
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางมาลี สุระวิทย์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางจิรัชญา แพงเจริญ ครู การงานอาชีพ
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน ครู ภาษาต่างประเทศ
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวเสาวรส เสพสุข ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายพีระพนธ์ ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสมฤดี อุ่นใจ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฏฐณิชา เครื่องวิชา ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางปภาดา เจียมเมืองปัก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสมร แสงชำนิ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางวัลลดา วรทัต ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางรจนา นึกชอบ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา ครู สังคมศึกษา
นางยอดขวัญ กิ่งมณี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุนันทา นามสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิช ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวจุฑามาศ ฉลาดดี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพีรพงศ์ มั่นหมาย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพิรุณ ไพสนิท ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว ครู สังคมศึกษา
นางพัสณีย์ บุญยง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายขวัญชัย แก้วเขียว ครู คณิตศาสตร์
นางสาวนภสมน ธนปฐมพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางศุภวรรณ โสวภาค ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางจริน พรมสี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายยอดชาย เพียรดี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางมยุรี ปัญญาเอก ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวเกษดาพร จันทร์แสน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุภาวดี ขันคำ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายวันเฉลิม อุดมทวี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสุเมธ มังจันทึก ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา ครู ภาษาต่างประเทศ
นางประภา ธุรานุช ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธิติ ไชยวัฒน์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว ครู ภาษาไทย
นางดลนภา พุ่มพุฒ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเกริกวิทย์ จันทเขต ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวอัมพร คนึงเพียร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางจงชญา นวลสะอาด ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายแมนพล สุวรรณเสวก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศุภชัย ราชนู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกวิตา อินธิสาร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวัชระ โกติรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวีระยุทธ พิมวงษา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางไลลา วรรณุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอธิชา มีสิทธิ์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุวนันท์ นิพพลีพันธุ์ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอุษา สุขพูล ครู ภาษาต่างประเทศ
นายปธาณ จรจรัญ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายศรัทธา เชิงหอม ครู ศิลปะ
นายไพสิทธิ์ คงทน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายศุภกฤต โคตรคำ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวอารียา กุมรีจิตร ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายปภังกร จรเอ้กา ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายประทีป ทองเลิศ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน