โรงเรียนสุรวิทยาคาร

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายธรรศ์พงษ์ นานวล ครูชำนาญการ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิริญญา ดุมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร ลอยทอง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธิดารัตน์ พรมดี ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมแนะแนว บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันเฉลิม อุดมทวี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางไลลา วรรณุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนภัทร สุธรรม. ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว ครู ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิรุณ ไพสนิท ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย