สรุป โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 3
คณิตศาสตร์ 0 1 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 0 2
สังคมศึกษา 0 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0
การงานอาชีพ 1 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 4 15