โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางกัญญาภัค คำงาม ครู ภาษาไทย
นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครู การงานอาชีพ
นางสาวมาริษา เหล่าชัย พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นายวุฒิยา เกียงวัว ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ ครู สังคมศึกษา
นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ ครู การงานอาชีพ
นางนภัสวัลย์ สายรัตน์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปุณยนุช วสุนันต์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภาวิณี สมสุข ครู ภาษาไทย
นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ ครู สังคมศึกษา
นางสาววลีรัตน์ พะโยธร ครู คณิตศาสตร์
นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ ครู ภาษาไทย
นายนัฐพล เทียงคำ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายจักรกฤษ ธรรมเที่ยง ครู ศิลปะ