สรุป โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 0
คณิตศาสตร์ 0 0 0 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
สังคมศึกษา 0 0 0 0
ศิลปะ 0 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 1
การงานอาชีพ 0 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 3