โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ ครู การงานอาชีพ
นางยุพาพรรณ เกษเมือง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวเอราวัณ แก้วตะวัน ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ