สรุป โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 2
คณิตศาสตร์ 0 2 1 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 0 4
สังคมศึกษา 0 1 0 4
ศิลปะ 0 1 1 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 1 1 4
การงานอาชีพ 0 1 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 1 12 3 27