โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวรัตติกาล อาศนะ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายฉลอง พาโพพันธุ์ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางบังอร สหัสชาติ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวอาทิตยา ทนคง ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุธินี โสตะวงศ์ ครู สังคมศึกษา
นายถวิล อินทร์ษร พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางรุ่งนภา ไชยโม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจันทิมา มั่นคง ครู ภาษาไทย
นางสายรุ้ง ดัชถุยาวัตร ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหา ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาวกัญญ์จิรา ทองอัม ครู ภาษาต่างประเทศ
นายธีระพล ประทุมโต ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายกิตติพงษ์ พวงสด ครู ภาษาไทย
นายกฤษกร สายมณี ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุจินต์ จันดากุล ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางจุไรวรรณ หนุนชู ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวจริยา รังสูงเนิน ครู คณิตศาสตร์
นางสาวน้ำทิพย์ แก้วละมุล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางโชติกา ยั่งยืน ครู คณิตศาสตร์
นายฐิติจิตต์ เดื่อมขันมณี ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางวีนัสรา สุนทรงาม ครู คณิตศาสตร์
นางสาวทิพย์ฤดี รูปสม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประหยัด สายบุตร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรจนา ปานนอก ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายยอดชาย เสาทอง ครู ศิลปะ
นายบุญร่วม สมาน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายชัชชัย เชื้อสายดวง ครูผู้ช่วย ศิลปะ