สรุป โรงเรียนโคกยางวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 6
สังคมศึกษา 0 0 1 3
ศิลปะ 0 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 2 1 22