โรงเรียนโคกยางวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวเกษรี ทองเอี่ยม ครู สังคมศึกษา
นายศันสนะ มะลิหอม ครู สังคมศึกษา
นายสิทธิพร พวงสด ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายจักรี บำรุงภักดิ์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายวศิน กระแสเทพ ครู ภาษาต่างประเทศ
นายอัครพล ดีรอบ ครู ภาษาไทย
นายอัครพล ดีรอบ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายอัครพล ดีรอบ ครู การงานอาชีพ
นางสาวณฐชนันท์ บัวเงิน ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายสุที ฉายแก้ว ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวทักษิณา เรืองรอบ ครู ภาษาต่างประเทศ
นายภานุวัฒน์ เสาวไลย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางทิพย์การุนย์ วรรณโย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายยุทธภูมิ ดวงเด่น ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธพัตญ์มนตรี วงศ์สามารถ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนิรุช เสาประโคน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายนิรุช เสาประโคร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางโสภาพันธ์ บุญรอด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดาเรศ อยู่สบาย ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสุภาวดี ต่างประโคน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย บุญร่วม สมาน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤช ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี