สรุป โรงเรียนโนนเทพ

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 2 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 6
สังคมศึกษา 0 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 2 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 6 18