โรงเรียนโนนเทพ

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายพีระ พลรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางรัตน์จินันท์ พลรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางเบ็ญจมาศ สาดา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกมนทรรศน์ รัตนตรัยวงศ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจันทร์ฉาย จวงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายปรีชา สีตะแกะ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางรุ่งนภา นันทวิสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวพิชชานันท์ สูงยิ่ง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพัฒนศักดิ์ อภัยสม ครู คณิตศาสตร์
นายพัฒนศักดิ์ อภัยสม ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางอมรรัตน์ สุขเป็ง ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกัณฑ์เอนก บุญลาภ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
นายมีฉัตร ศรีเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอุมารินทร์ อินทะนัย ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุพาภรณ์ ศาลา ครู ภาษาต่างประเทศ
นายไพโรจน์ วิศาลศาสตร์บำรุง พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางอัมราภรณ์ ห้าวหาญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุพรรณี ชัยสาร ครู ภาษาต่างประเทศ