สรุป โรงเรียนหนองอียอวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 0 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 0 6
สังคมศึกษา 0 0 1 2
ศิลปะ 0 0 1 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 1
การงานอาชีพ 0 0 0 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 3 2 13