โรงเรียนหนองอียอวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางรัตน์มณี พรมมา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิจิตร สุขเกษม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวลลิตา สาแก้ว ครู ภาษาต่างประเทศ
นางละมัย อินทร์แป้น ครู สังคมศึกษา
นางสาวปิยธิดา วาระโก ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นายสว่าง พาสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวหนูคล้าย วรวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกัณฐิกา ดาศรี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางบังอร ศรีสุข ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชรินรัตน์ การะเกต ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายณัฐพล จันทร์เพ็ง ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายจักรพงศ์ แสงแก้ว ครู คณิตศาสตร์