สรุป โรงเรียนธาตุศรีนคร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1 1
คณิตศาสตร์ 0 1 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 0 5
สังคมศึกษา 0 0 0 1
ศิลปะ 0 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 1
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 8 1 13