โรงเรียนธาตุศรีนคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายรักไทย แบบอย่าง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณัฐรียา แบบอย่าง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนภาภรณ์ ธาตุระหัน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสิริณัฏฐ์ เยาวยุบล ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวสำลี ธนูแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวทิพาพร พลสามารถ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสราวุฒิ รัตนธรรมมา ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ มานุจำ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกนกอร ชายกลาง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางจันทร์เพ็ญ พวงสี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกรรญา สีดาพาลี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเพียงใจ ประยงค์หอม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายเจษฎา เสริมแสง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์