สรุป โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 0 0 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 3
สังคมศึกษา 0 0 0 4
ศิลปะ 0 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 0
รวม 1 17