โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางจิรัญญา เชิดรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางอรอุมา ป้องหมู่ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุกันยา บุุญล้อม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางบุณิกา ยาเงิน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายวัชรินทร์ กิ่งมณี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ อินปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายวีระชัย พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงิน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนางสาวธัญลักษณ์ แซ่จึง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวัฒนา คงทน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายประเสริฐ เมืองไสย ครู สังคมศึกษา
นางวิชชุลดา ชัยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายประเสริฐ เมืองไสย ครู ภาษาไทย
นางสุวรรณา ประคองใจ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางไฉไล เสาเวียง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายคณิศร พุทรานุ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายสมชาติ ศิลาเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ