สรุป โรงเรียนเมืองบัววิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 1 1 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 5
สังคมศึกษา 0 1 0 2
ศิลปะ 0 1 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 3
การงานอาชีพ 0 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 5 1 23