โรงเรียนเมืองบัววิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางภัสชากาญจน์ เปี่ยมเจริญวรากูร ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนีรนุช อินทะกูล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปรีชา ลาภมาก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายณัฐพล โสสุด ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายปฏิพัทธ์ จำปาทอง ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางพูนทรัพย์ กำแพงเศรษฐ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายกิตติศักดิ์ สีดา พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกล ครู ภาษาไทย
นางสาวศุภวรรณ สายบุตร ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรสสุคนธ์ สมนึก ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางนางกาญจนา เมชบุตร ครู ศิลปะ
นายสุรพงษ์ เมชบุตร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีธนัชฎ์ บุญประคม พนักงานราชการ ศิลปะ
นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางณัฐวดี ชัยช่วย ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวอ่อน เชื่อมรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางแอนนา ยงแสง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางทองแก้ว ควรสุทธิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทอง ครู ภาษาไทย
นางสาวมุกฐณัฐพิม คุณณ์สิทธิสุข ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางจันทราภา งามศิริ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทอง ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน